Luceria Coins [info Luceria]
1 cm in the Figs       .. denomination  weights   n description Obv/Rev

314-286(268) BC aes grave/cast coins libral series

                  AE as (67)       341.24 1 hd Herakles ls/hd horse
                  AE as (61)       278.11 1 hd male (Herakles)/horse prancing, star above
                  AE as      173.24-274.49 7 hd male (Apollo)/cock
                  AE as          188.57 1 hd Apollo/hd horse
                  AE quincunx       103.23 1 wheel 4 spokes/wheel 4 spokes, 5p
                  AE quatrunx    90.77-118.13 4 thunderbolt/club, 4p
                  AE terunx     64.36- 95.58 8 star/dolphin, 3p
                  AE biunx     59.69- 79.77 4 cockle-shell/astragalos (Dutch kootbeen), 2p
                  AE uncia     29.22- 39.66 7 frog/ear of barley (spear-head), 1p
                  AE semuncia    13.35- 31.95 7 crescent/staff of Bacchus (thyrsus)

268-250 BC aes grave/cast coins reduced series, triental system AE as 56.57- 76.33 7 hd Herakles ls/horse prancing AE quincunx 23.37- 40.82 16 wheel 4 spokes/wheel 4 spokes, 5p AE quatrunx 22.36- 37.91 11 thunderbolt/club, 4p AE terunx 17.43- 29.18 8 star/dolphin, 3p AE biunx 15.10- 19.96 9 cockle-shell/astragalos (Dutch kootbeen), 2p AE uncia 6.85- 13.44 8 frog/ear of barley, 1p AE semuncia 4.35- 7.45 5 crescent/staff of Bacchus (thyrsus)
end 3C-2C BCstruck coins AE quincunx 10.66- 17.51 24 hd Athena Cor helm 5p/wheel 8 spokes AE quatrunx/triens10.76- 14.31 18 hd Herakles ls, 4p/club bow quiver AE terunx/quadrans 7.41- 11.21 17 hd Poseidon, 3p/dolphin AE biunx/sextans 4.99- 7.42 8 hd Demeter?, 2p/cockle-shell AE uncia 2.20- 4.28 6 hd Apollo, 1p/frog AE semuncia 1.90- 2.52 2 hd Artemis/crescent or horns AE semuncia 1.82 1 hds Dioscuri/2 horses galloping