onkia? of Motya, 409-397 BC

Obv. hd male
Rev. crab

Calciati 9   1.79 g   Munthandel G. Henzen, list 116 (2000) no. 30