... of Petelia, 216-204 BC

Obv. hd Herakles
Rev. club, PETHLINON


         0.76 g         Munthandel G. Henzen