obol of Poseidonia, 540-510 BC

Obv. Poseidon throwing trident
Rev. pellet, POSEI around

SNG ANS 633   0.58 g   SNG ANS2 633