mgcoins database

Poleis Greek


Alexandria
Antiochia?
Arados
Argolis - Argos
Attica - Athenai
Bithynian Kingdom
Boeotia - Thebe
Caria - Mylasa
Corinthia - Corinth
Illyria - Issa
Ionia - Ephesos
Ionia - Magnesia
Korkyra
Kyme
Kyrene
Lycia - Dynasts
Macedonian Kingdom
Mysia - Parion
Mysia - Pergamon
Neapolis
Parthia
Phoenicia - Marathos
Phoenicia - Tyre
Phrygia - Akmoneia
Pisidia - Selge
Pontos - Amisos
Samaria - Saesarea
Syracuse
Taxila
Thessalian League
Thessaly - Ainianes, the
Thessaly - Larissa Kremaste
Thessaly - Oetaei, the
Thessaly - Phalanna
Thessaly - Skotussa
Thrace - Apollonia Pontica
Thrace - Byzantion
Thrace - Istros
Thrace - Maroneia
Tyrus