mgcoins database

Poleis Imperial


Alexandria
Antioch
Antiochia?
Constantinople?
Galilaea - Sepphoris
Judaea - Ascalon
Moesia Inferior - Marcianopolis
Moesia Inferior - Nikopolis ad Istrum
Phrygia - Akmoneia
Thrace - Anchialus
Thrace - Mesembria
Thrace - Philippopolis
Thrace - Trajanopolis