Punic half-shekel of Akragas, 218-201 BC

Obv. hd Zeus
Rev. eagle on thunderbolt, monogram TD, AKRAGANTINON

SNG ANS 1135  3.3 g  Munthandel G. Henzen, list August 1997 no. 193.3 g  Henzen Aug. 1997 19  Obv. hd r. Rev. eagle r.
3.31 g  Elsen 54 92
3.37 g  NAC 13 272            Rev. eagle l.