Herakleia Minoa Coins [info Herakleia Minoa]
1 cm in the Figs       .. denomination   weights   n  description Obv/Rev

405 BC (also attributed to Kephaloidion)                  text1: HPAKLEIOTAN, text2: KEOALOIDI(TAN or OY)

                  AR drachm       3.96      hd Herakles ls, text2/bull b, text1
                  AR litra       0.51- 0.79   hd Herakles ls, text2/bull b, text1 club


                  AE ...               1 hd Herakles ls, text1/hd Hera      (C 1)
                  AE ...        4.90- 5.90  3 hd Herakles ls, text2/bull b, text1 club (C 2)