didrachm of Selinous, 460-440 BC

Obv. Heracles fighting Kretan bull, SELINOTION
Rev. river-god Hypsas at altar, heron aside, celery leaf above, HUYAS

.... g  Munthandel G. Henzen, list November 1997 no. 23
                list 112 (2000) no. 29
.... g  Henzen 112 29
8.62 g  Triton I 302