stater of Poseidonia, 430 BC

Obv. Poseidon throwing trident
Rev. bull

.... g  Munthandel G. Henzen, list 121 (2001) no. 14       marks and ethnics
  
420   BC  G, POMESD / G  , POMESD   Kraay 654, Oxford
480-430 BC   POMES  / M  , POMES    Henzen list 121 14
480-400 BC  E, POMES  / I  , POSEIDA   Henzen list 119 3  
410   BC  Q, POSEIDA / I  , POSEIDA   Kraay 655, Oxford
410   BC  Q, POSEIDA /    POSEIDANAS Kraay 656, Oxford
480-400 BC   POSEIDA /    POSEIDANAS Superior Galleries 1987 44

430   BC   POMES  / shell, POMES   Kraay 653, Oxford
480-400 BC   POMES  / shell?, POMES   Holleman 115 4