tetradrachm of Leontinoi, 455-430 BC

Obv. hd Apollo
Rev. hd lion, 4 barley grains around, LEONTINON

vW 2342  17.01 g  Triton IV (2000) no. 91


...   BC 17.59 g SNG ANS 230 
...   BC 17.36 g SNG V 1786
455-430 BC 17.01 g Triton IV 91See die-coupling tetradrachms (Van Wielink Leontinoi Group III)