tetradrachm of Leontinoi, 455-430 BC

Obv. hd Apollo
Rev. hd lion, 4 barley grains around, LEONTINON

vW 2547  16.75 g  Triton I (1997) no. 255 


...   BC 18.70 g SNG ANS 228
...   BC 17.11 g SNG V 1785
455   BC 16.62 g SNG Tubingen 600 
455-430 BC 16.75 g Triton I 255See die-coupling tetradrachms (Van Wielink Leontinoi Group III)