tetradrachm of Leontinoi, 455-430 BC

Obv. hd Apollo
Rev. hd lion, 4 barley grains around, LEONTINON

vW 2967   17.16 g   Triton I (1997) no. 258


455-430 BC  17.16 g  Triton I 258See die-coupling tetradrachms (Van Wielink Leontinoi Group III)